English shtemaran 1 – Section 1 – Text 1-

Անգլերեն Շտեմարան 1 – Բաժին 1 – Տեքստ 1

Walt Disney and his Legacy

Walt Disney was born in 1901 in Chicago, but soon moved to a small farm near Marceline, Missouri.

From this rural and rather humble beginning, he later became one of the most famous and beloved motion-picture producers in history.

Although he died in 1966, his name and artistic legacy continue to influence the lives of millions of people throughout the world. After several years of barely making ends meet as a cartoon artist operating from his Los Angeles garage, Disney had his first success in 1928, with his release of Mickey Mouse cartoon.

Throughout the next decade, he continued to produce a number of cartoons, and developed more of his highly profitable and enduring creations, such as Donald Duck and Pluto. In the late 1930s, he issued the first full-length cartoon film.

Snow White became an instant commercial and critical success. This was only the first of many films, both animated and not, produced by Disney and his studio.

But as renowned as Disney name is for cartoons and movies, it is probably best known for a string of spectacular amusement and theme parks.

Starting with California‟s Disneyland in 1955 and culminating with the fantastically successful Disney World and EPCOT Center in Florida, Disney became a household name. In recent years, the theme park concept has become international, with openings in Tokyo and Paris.

With the continuing success of Disney, the creation of future theme parks is under discussion.

Walt Disney and his Legacy – Question

1 – Which of the following best states the topic of the text? – Ստորև նշվածներից ո՞րն է լավագույնս նշում տեքստի թեման:

a) Walt Disney and his Legacy. – Ուոլտ Դիսնեյը և նրա ժառանգությունը:

b) The history of Disney World and Disneyland.

c) Walt Disney‟s Boyhood Years. – Դիսնեյի աշխարհի և Դիսնեյլենդի պատմությունը:

d) Walt Disney and Animated Cartoons. – Ուոլտ Դիսնեյ և անիմացիոն մուլտֆիլմեր:

2 – According to the text – Ըստ տեքստի

a) Disney first achieved success after his death- ա) Disney- ն առաջին անգամ հաջողության հասավ իր մահից հետո

b) Mickey Mouse was Disney‟s only cartoon creation. – Միկի Մաուսը Դիսնեյի միակ մուլտֆիլմային ստեղծագործությունն էր:

c) Snow White was the first full-length cartoon film. – գ) Ձյունանուշը առաջին լիամետրաժ մուլտֆիլմն էր:

d) Disney‟s first concern was always profit.- Դիսնեյի առաջին մտահոգությունը միշտ եղել է շահույթը :

3 – The word enduring in line 11 is closest in meaning to՝ – – 11 – րդ տողում enduring բառը իմաստով ամենամոտ է`

a) difficult – դժվար

  • հոմանիշներ՝ hard, abstruse, Augean

b)suffering – տառապանք

  • հոմանիշներ ` distress

c) famous – հայտնի

  • հոմանիշներ well known, popular,familiar
  • Antonyms` out, unfashionable, unpopular

d) lasting – տևական

  • հոմանիշներ` continuing, enduring, lifelong, timeless, ongoing

4 – In future years it’s most likely that - Հետագա տարիներին ամենայն հավանականությամբ դա կլինի`

a) the remaining theme parks will also close. – մնացած այգիները նույնպես կփակվեն:

b) Disney will produce only cartoons. – Disney- ն արտադրելու է միայն մուլտֆիլմեր:
c) the Paris theme park will become successful. – Փարիզի այգին հաջող կդառնա:
d) the Disney name will stay well-known. – Disney անունը կմնա հայտնի:

5 – According to the text – Համաձայն տեքստի`

a) Snow White was Disney‟s most successful film- ա) Ձյունանուշը Դիսնեյի ամենահաջողված կինոն էր

b) Disney created cartoon movies and “noncartoon” movies – Դիսնեյը ստեղծեց մուլտֆիլմեր և «ոչ մուլտֆիլմ» կինոնկարներ

c) the Tokyo theme park is in financial difficulty – Տոկիոյի զվարճանքի պարկը ֆինանսական դժվարությունների մեջ է

d) the California theme park is now closed – Կալիֆոռնիայի այգին այժմ փակ է

English shtemaran – 1 – Section 1 – Text 1-

Անգլերեն Շտեմարան – 1 – Բաժին 1 – Տեքստ 1


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *