English shtemaran 1 – Section 1 – Text 5 – Անգլերենի Շտեմարան 1 – Բաժին 1 – Տեքստ 5 


English shtemaran 1 text 5 Carlson and xerox

In the 1930s, Carlson was working in the patents department of a large electronics firm in New York City.

One of the major problems in his work was the length of time and expense involved in getting patents copied; patents were lengthy legal documents, and the only way to get them copied was to take them to a typist or to a photographer.

English shtemaran 1 text 5 Carlson and xerox

Either way of copying patents took a lot of time and cost a lot of money. Carlson came up with the idea for a machine that would copy documents quickly and efficiently. He researched the idea in the library and then worked over a three-year period on developing a machine that used a light, an electro statically charged plate, and powder to duplicate images on paper.

The result of this work was a machine that produced the first xerographic copy on October 22,1938. He named the process “Xerox”, which means “dry writing”. Carlson felt that he had a good idea, one that would be extremely helpful in the business world.

zHe tried to sell his idea to a number of large corporations, but they were not terribly interested in his machine. He was able to get some help in developing the machine from a non-profit institute, and a few years later he sold the process to a small family-owned company. This small company grew into the giant Xerox Corporation, and both Carlson and Xerox became rather wealthy in the process.

1930-ականներին Կառլսոնը աշխատում էր Նյու Յորքի խոշոր էլեկտրոնային ֆիրմաների արտոնագրերի բաժնում:

Նրա աշխատանքի հիմնական խնդիրներից մեկը արտոնագրերի պատճենահանման համար ծախսվող ժամանակի և ծախսերի երկարությունն էր: Արտոնագրերը երկարատև իրավական փաստաթղթեր էին, և դրանց պատճենահանման միակ միջոցը դրանք մեքենագրին կամ լուսանկարչին տալն էր:

Արտոնագրերը պատճենելու ցանկացած եղանակից շատ ժամանակ է պահանջվել և մեծ գումար է ծախսվել: Կառլսոնը մտահղացել է մի մեքենա ստեղծելու մասին, որը արագ և արդյունավետ կպատճեներ փաստաթղթերը:

  Նա ուսումնասիրեց գաղափարը գրադարանում, ապա երեք տարի աշխատեց մեքենա ստեղծելու վրա, որն օգտագործում էր լույս, էլեկտրաստատիկորեն լիցքավորված ափսե և փոշի ՝ թղթի վրա պատկերները կրկնօրինակելու համար:

Այս աշխատանքի արդյունքը եղավ մի մեքենա, որն արտադրեց առաջին քսերոգրաֆիկ  օրինակը 1938 թվականի հոկտեմբերի 22-ին: Նա գործընթացը անվանեց «Xerox», ինչը նշանակում է «չոր գրվածք»: Կառլսոնը կարծում էր, որ լավ գաղափար ունի, ինչը շատ օգտակար կլինի գործարար աշխարհում:

Նա փորձեց վաճառել իր գաղափարը մի շարք խոշոր կորպորացիաների, բայց նրանք չէին հետաքրքրվում նրա մեքենայով: Նա կարողացավ շահույթ չհետապնդող ինստիտուտից որոշակի օգնություն ստանալ մեքենայի զարգացման հարցում, և մի քանի տարի անց գործընթացը վաճառեց ընտանեկան փոքր ընկերությանը: Այս փոքր ընկերությունը վերածվեց հսկայական Xerox Corporation- ի, և այդ ընթացքում և՛ Կառլսոնը, և՛ Xerox– ը բավականին հարստացան:

Հարցերը Պատասխանելուց հետո կարող եք տեսնել պատասխաները

5
Created on

Անգլերենի Շտեմարան 1 – Բաժին 1 – Տեքստ 5 Question

1 / 5

1. This text is mainly about

2 / 5

  1. Which of the following is NOT mentioned as a component of the machine that Carlson developed?

3 / 5

  1. The word researched in line 8 is closest in meaning to

4 / 5

  1. The word expense in line 3 is closest in meaning to

5 / 5

2. Which of the following is NOT mentioned as a problem that Carlson encountered in getting patents copied?

Your score is

The average score is 56%

0%


English shtemaran 1 – Section 1 – Text 5 – Անգլերենի Շտեմարան 1 – Բաժին 1 – Տեքստ 5 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *