Vahram Dumanyan - Վահրամ Դումանյան. Vahram Dumanyan - Վահրամ Դումանյան

Վահրամ Դումանյան-ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար

 Vahram Dumanyan - Վահրամ Դումանյան.  Vahram Dumanyan - Վահրամ Դումանյան

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյան – ի հրամանագրով ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնին նշանակվել է ԵՊՀ Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետի դեկան Վահրամ Դումանյանը ( Vahram Dumanyan)

(more…)

Tumo Center and September 21

Tumo Center  canceled the courses on. September 21 for a week, Tumo Center  didn’ t even have time to write a letter that it was canceled, and we have to do it “what time is it”. Թումոն սեպտեմբերի 21 ի դասընթացները չեղարկեց մի շաբաթվա, մեջ ժամանակ էլ չունեցավ որ մի Read more…